DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

5. DECEMBER 2012

 

Referent: Nina

Deltagere: May-Britt, Stine, Kjeld, Lis, Tine, Nina

Afbud: Helle, Britta, Dorte J, Dorte O

 

Dagsorden:

 

 

 1. Information
  1. Formand
   Mettes hold fordelt.
   Uddannelsen af Linda er på plads, vi mangler dog startdato.
   Vi har modtaget hovedbestyrelsens oplæg til målsætning for foreningen. Skal diskuteres på næste møde.
   Næste landsmøde er den 16. marts i Fredericia

  2. Kasserer
   Vores Nemkonto er nu oprettet.
   Konto i sparekassen er flyttet til Spar Nord, hvor renten er højere.

  3. Udvalg m.fl.
   Der har været afholdt trænermøde.
   Mette er klar til hold igen til foråret. Torben ønsker at stoppe som primær træner for hvalpeholdet.
   Tages op på februar mødet.

 2. Evaluering af generalforsamlingen
  Fredelig og lidt stille generalforsamling.
  OK at generalforsamlingen ligger i forlængelse af juleafslutningen.

 3. Gennemgang af sidste referat
  Referatet gennemgået

 4. Gennemgang af opgavelisten
  Opgavelisten gennemgået og punkter som er løst slettet

 5. Ansvarsfordeling
  Sendes ud og fordeles til næste møde. Afgåede bestyrelsesmedlemmer slettes fra ansvarsposter.

 6. Det nye klubhus
  Mangler stadig svar fra kommunen. Rykkes igen omkring tømning af samletank, opstilling af containere og sprængt vandrør samt aftale om endelig dato for overtagelse og underskrift af kontrakt.

 7. Drøftelse af årsplan
  Venter til januar

 8. Nytårskur den 13. januar
  Start kl. 11 med tur på fælleden og efterfølgende frokost. Tilmelding til Kjeld senest den 7. januar.
  Er på hjemmesiden og på opslag i klubhuset samt på flyers til uddeling på holdene.

 9. Eventuelt
  Næste møde torsdag den 10. januar kl. 19.00 hos Tine, Ringstedvej 117, 4300 Holbæk

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

15. NOVEMBER 2012

 

Referent: Nina

Deltagere: May-Britt, Stine, Helle, Kjeld, Torben, Lis, Nina

Fravær: Birger

 

Dagsorden:

 

 

 1. Info fra Formand, kasserer og andre
  Intet nyt fra formanden
  Kjeld har udsendt regnskab sammen med indkaldelse til generalforsamling.

 2. Gennemgang af sidste referat
  Referatet gennemgået

 3. Gennemgang af opgave listen
  Listen gennemgået, og løste punkter fjernet.

 4. Trænermøde – herunder deltagelse og frokost
  Kun 4 trænere tilmeldt – mangler svar fra Christa.
  Fra bestyrelsen kommer MB, Helle, Lis.
  Helle bestiller smørrebrød og køber grovbrød til en ostemad.

 5. Juleafslutning
  Vi arrangerer 3 aktiviteter (Kjeld, Helle, MB, Anne-Marie og Nina)
  Stine og Lis sørger for æbleskiver og gløgg

 6. Generalforsamling.
  Indkaldelse med regnskab udsendt rettidigt.

  Opstart 2013 - januar 5/6 januar
  Nytårskur den 13. januar kl. 11.00

 7. Eventuelt

  Næste møde onsdag den 5. december kl. 19.00 hos Lis, Adlers Alle 183, Svinninge (GPS måske nr. 40).

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

25. OKTOBER 2012

 

Referent: Nina

Deltagere: May-Britt, Stine, Helle, Kjeld, Torben, Birger, Nina

Afbud: Lis, Birger

 

Dagsorden:

 

 1. Info fra Formand, kasserer og andre
  Vi har bestilt og modtaget 100 foldere omkring hund og ansvar fra Rottweiler klubben. Fin og gratis folder vi vil uddele.
  Torben er ”faldet” over en stak foldere om 1. hjælp til hunde. De lægges i klubhuset til de som måtte være interesseret.
  Regnskab uddelt. På nuværende tidspunkt overskud på knapt 40.000

 2. Gennemgang af sidste referat
  Intet at bemærke

 3. Gennemgang af opgave listen
  Listen gennemgået, og løste punkter fjernet.

 4. Hold, trænere og især hvalpeholdet        
  Vi har nu 4 C hold, 1 B-hold og et hvalpehold.
  Torben ændrer sin beslutning om at stoppe som fast træner, og fortsætter med holdet, og det løbende optag. Nye hundeførere henvender sig til Torben for at høre om der er plads. Hvis de optages på hold, skal de melde sig til hos Stine efterfølgende.

 5. Status på nyt klubhus
  Møde med Kirsten Lundin og Hans Henrik fra kommunen gennemført med Kjeld, Helle og Nina. Vi ved nu hvilke træer og buskads vi må fjerne.
  Vi talte om containerne. De kan stå til venstre for indgangen til selve klubhusgrunden, og hvis de stilles side mod side, kan vi nøjes med at beklæde 3 sider med træ.
  Keld har udarbejdet tegning af overdækning af terrassen. Både overdækning og containere skal have landzonetilladelse – Hans Henrik har sendt link til ansøgning.
  Vi har anskaffet et CVR nummer så kommunen kan overføre de 5.500 kr. vi er blevet lovet.
  Nina skal følge op omkring tømning af samletank.

 6. Lokalkonkurrence.
  Kjeld har startet programmet – der skal lige påføres rækkefølge på øvelserne.
  Lis Hansen fig i B, Lis Andersen fig i C
  Kjeld sørger for nye sporgenstande, Stine nummererer.
  Pokaler OK

 7. Årsfesten
  Kun 8 tilmeldt på nuværende tidspunkt. Vi må nok endnu engang aflyse. Besluttes efter søndag. Der skal være minimum 20 tilmeldte for at arrangementet afholdes.
  Søndag forsøges deltagere hvervet.

 8. Juleafslutning og generalforsamling 25. november.
  Indkaldelse skal udsendes senest den 9. november.
  Juleafslutning starter kl. 10.30-11.30
  Generalforsamling kl. 12.00
  Kjeld laver indkaldelse (MB sender den fra sidste år til Kjeld)

 9. Fordeling af pokaler
  Pokalerne for året blev fordelt.

 10. Eventuelt

  Næste møde torsdag den kl.15. november kl. 19.00 hos Nina, Søstrup Elle 9, 4300 Holbæk.

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

27. SEPTEMBER 2012

 

Referent: Nina

Deltagere: May-Britt, Stine, Helle, Kjeld, Nina

Afbud: Lis, Torben

Fravær: Birger

 

Dagsorden:

 

 1. Info fra Formand, kasserer og andre
  Vi er blevet kontaktet af Rottweiler foreningen, som har lavet en folder omkring hunde og ansvar, som de gerne vil at vil køber og videre sælger til medlemmerne. Vi bestiller nogle få eksemplarer, og vurderer om det har interesse.
  Vi har overskud på ca. 40.000.  Der skal købes gave til trænerne.
  Vi har nu 131 medlemmer.
  Der følges op på at alle medlemmer som træner har betalt kontingent og træning. Har vi gratister gående på hold, skal de omgående betale, eller forlade holdet.
 2. Gennemgang af sidste referat
  Mette har fået Tøsens vandrerpokal
 3. Gennemgang af opgave listen
  Listen gennemgået, og løste punkter fjernet.
 4. Hold og trænere
  Torben ønsker at stoppe som fast træner i 2013
  Mette er stoppet – Linda tager holdet.
  Susanne ønsker sit eget hold – Starter med eget hold søndag kl. 10-11. Holdet er en del af Torbens hvalpehold.
  Christa har nogle weekender, hvor hun ikke kan træne pga. arbejde, vi skal sørge for hjælp til hende, når hun ikke kan komme. Hun forsøger at bytte til aftenvagter, og at tilbyde sine hundeførere dobbelttimer gangen før eller efter.
  Keld kontakter Kirsten Dalby om hun kunne have lyst til at have et hold igen.
  Generelt en skidt trænersituation, som der ikke umiddelbart er nogen løsning på. Vi må stoppe helt for tilgang af nye hundeførere indtil vi får en stabil træner stab.
 5. Status på nyt klubhus
  Møde med plejekyndig fra kommunen arrangeres. Helst på torsdag kl. 16.
  Nina undersøger om det er for sent på året at male klubhuset.
  Der følges om omkring containerne. Nina forespørger hos kommunen, og det afklares forhåbentlig på mødet.
  Keld udarbejder en tegning af overdækning af terrassen.
 6. Resten af årets arrangementer:
  1. Lokalkonkurrence
   Stine har styr på konkurrencen
  2. Årsfesten
   Stine laver opslag
   Lokaler OK
   Tilmelding senest 28. oktober til Keld
   Mad besluttes efter tilmeldingerne.
  3. Juleafslutning og generalforsamling
   Næste møde kommer til at handle meget om generalforsamlingen. MB laver et oplæg til indhold til formandens beretning.
 7. Eventuelt
  Pokaler indkaldes
  Hvem er jubilarer? – pokaler indkøbes af Keld
  Agility afdelingen har brug for en ny tunnel. Vi søger Tuborg fonden. Tidligere ansøgning sendes til MB, som laver en ansøgning.
  Næste møde den 25. oktober kl.19 hos Keld – Maglestenen 17, Arnakke.

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

16. AUGUST 2012

 

Referent: Nina

Deltagere: May-Britt, Stine, Helle, Kjeld, Birger, Lis, Torben, Nina

 

Dagsorden:

 

 1. Info fra formand
  MB er blevet medlem af folkeoplysningsudvalget.
  Britta Døj vil gerne være en del af eftersøgningstjenesten, anmodning godkendt af bestyrelsen.
  Der har været noget polemik omkring Multihuset, efter en brandalarm har udløst brandudrykning. Kommunen vil nu have 10.000 i depositum – MB har stillet modforslag om at røgalarmen slås fra når der er arrangementer. Ellers ønsker vi ikke at bruge huset.
  Nogle af klubbens medlemmer har været på hundefører weekend – godt og fint arrangement.
  Der er kommet anmodning om ønsker for konkurrencer 2013 – vi ønsker 5. maj til C og B klassen
  Der er kommet en oversigt over kurser det tilbydes til kredsinstruktører. Mailes til trænere og nævnes på trænermøde tirsdag.
  Tøsens vandrerpokal er pludselig dukket op – udleveres til Mette på tirsdag.
 2. Info fra kasserer
  Pt. Omkring 120 medlemmer
 3. Info fra øvrige ansvarlige.
  Ikke noget nyt
 4. Gennemgang af ref. Fra sidste møde
  Det kniber med at få svar fra trænere når der er henvendelse via mailen. Derfor er det svært at få opdateret holdlisterne. MB tager punktet op trænermødet.
 5. Gennemgang af opgaveliste
  Udestående omkring nye hundeførere der vil i konkurrence Opstår situationen i år, meddeles at de kan starte med Lokalen, regelsættet vil være klar til konkurrenceåret 2013.
 6. Gennemgang af ansvarsområder
  Gennemgået og opdateret
 7. Trænersituation
  Mette har meddelt at hun stopper ved over gang til vintertider. Mettes endelige beslutning uklar. Tages op på trænermøde tirsdag.
  Martin og Susanne splitter op og tager hver deres hold. Martin vil gerne have de øvede hunde, Susanne de nye hunde.

  Vi indstiller til generalforsamlingen at klubben betaler trænernes kontingent.

 8. Status på klubhus
  Jagthundeforeningen. MB har fået svar fra Jeff, som udviser samarbejdsvilje, og gerne vil hjælpe med istandsættelse.
  MB svarer at vi finder ud af et samarbejde, og at vi kontakter dem når vi kommer nærmere deres sæsonstart i maj måned.
  Der er ikke nyt at melde, før vi hører fra kommunen omkring kontrakt og afklaring på diverse spørgsmål.
 9. Hvalpeholdet
  Fungerer rigtig godt. Dog mange mødt på én gang efter sommerferien. Beror på en misforståelse omkring sommertræning. Der er nu ca. 30 hunde pr. træningsaften. Der er brug for hjælpetrænere – Torben kontakter Susanne, Martin og Linda for hjælp. Hvis det ikke lykkes, kontakter Torben MB.
 10. Evt.
  Overgang til weekend træning i uge 38
  Torben booker klubhuset den 26. august til ringtræningskursus med Broholmerforeningen.
  Næste møde holdes hos Lis Hansen, Adlers Alle 183, 4520 Svinninge den 19. september kl. 19.00.

   

 

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

19. APRIL 2012

 

Referent: Nina

Deltagere: May-Britt, Helle, Kjeld, Stine, Birger, Nina

Afbud: Lis, Torben

Fraværende:

 

Dagsorden:

 

1.    Informationer fra 

1.1.  Kasserer

1.1.1. Vi har 80 medlemmer, og stadig overskud i foreningen

1.2.  Formand

1.2.1. Martin og Susanne er færdigudannede som trænere, og klubben har modtaget deres trænerbeviser.

1.2.2. May-Britt har kontaktet kommunen omkring nyt klubhus. Der er sendt en mail omkring de behov vi har til de ny arealer, så nu afventer vi kommunens tilbagevenden.

1.3.  Kreds- og landsforenings ansvarlige

1.3.1. Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling i kredsen, og kabalen omkring formandsposten og HB medlemskab er gået op.

1.3.2. På Kredsbestyrelsesmøde er afdelingernes ansvar omkring konkurrencedeltagere diskuteret. Det er bestyrelserne i klubbernes ansvar at hundeførere er klædt på til at gå til konkurrence, at de ved hvordan man opfører sig, at hundene er klar og opfører sig ordentligt. Det er bestyrelsens ret og pligt at inddrage konkurrencebøger, hvis hundefører/hunde ikke lever op til kravene.

1.3.3. Vi udarbejder et indstik til konkurrencebøger og startbøger der beskriver regler for konkurrencedeltagelse, herunder også forsikring og vaccinations dokumentation. Stine sætter samme på hjemmesiden.

1.3.4. Birger har ikke haft mulighed for at deltage på nogle af de afholdte møder. May-Britt og Stine overtager tjansen, Birger deltager når det er muligt for ham.

1.4.  Uddannelsesudvalg

1.4.1. Linda har efterspurgt en turnusplan for hvilke trænere hun følger inden hun starter sin uddannelse. Udarbejdes af Torben.

1.5.  Træneransvarlig

1.5.1. Der er ikke kommet tilbagemeldinger fra trænerne. Kun to har meldt til og to har meldt afbud. Torben har skrevet ud til trænerne for at få svar, men da han ikke er tilstede, så vi ved ikke på nuværende tidspunkt om mødet afholdes.

1.6.  Konkurrenceudvalg

1.6.1. Intet nyt

1.7.  Web-master

1.7.1. Stine noterede smårettelser som bliver opdateret på siden.

1.8.  Andre

 

2.    Bestyrelsesmedlemmer
Michael Damkjær har trukket sig
Suppleanternes indtræden som fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen

2.1.  Lis indtræder som bestyrelsesmedlem. Skrives på hjemmesiden.

3.    Det nye hvalpehold og unghundehold
Hvordan går tilmeldingen

3.1.  Der er p.t. 5 hvalpe og 17 unghunde tilmeldt.

4.    Kommende aktiviteter:

4.1.  Hvalpeafslutning, søndag den 22. april 2012
Pokaler OK. May-Britt, Helle og Nina er dommere. Kjeld køber småkager og sørger for kaffe.

4.2.  Hvalpe og unghundestart
Starter 2. maj. Stine sender reminder til tilmeldte, hvor der også nævnes vaccination, forsikring, starttidspunkt og betaling. Stine trykker nyt program.

5.    Medlemsmøde, onsdag den 9. maj – tema hjælpehunde.

5.1.  Stine sørger for en gave. Kjeld sørger for lærred og småkager. Indbydelsen lægges i velkomstposerne til de ny hundeførere.

6.    Sommerafslutning, onsdag den 27. juni 2012

6.1.  Planlægges på næste bestyrelsesmøde

 

7.    Dato for næste bestyrelsesmøde

7.1.  Tirsdag den 22. maj kl. 19 hos May-Britt, Holbækvej 58A, Undløse

 

8.        Eventuelt

8.1.      Punkter til næste bestyrelsesmøde:

8.1.1.   Konkurrencer 2013

8.1.2.   Ansvarsfordeling bestyrelsen


 

 


DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

14. MARTS 2012

 

Referent: Nina

Deltagere: May-Britt, Helle, Kjeld, Stine, Lis, Torben,

Afbud:

Fraværende: Birger, Michael

 

Dagsorden:

 

1)    Informationer fra 

1.    kasserer 

a.    Pris til kredsen er steget med 10 kr. pr. medlem med tilbagevirkende kraft.

2.    formand

a.    Bestyrelsesmedlemmer skal melde afbud ved udeblivelse fra møder. Udeblevne medlemmer kontaktes af May-Britt.

b.    Vi har fået en del fra kredsen omkring DCH artikler. Umiddelbart lader vi det ligge, og køber hvis det bliver aktuelt på et senere tidspunkt.

c.    Intet nyt om nyt klubhus

d.    Nyt træneremne Linda Christensen indstilles til uddannelsen efter sommerferien.

3.    kreds- og landsforenings ansvarlige.

4.    Intet nyt fra Birger. Bestyrelsen har ikke set eller hørt fra ham i længere tid. Birger kontaktes af May-Britt, så vi sikrer at hans opgaver varetages.
Der er landsmøde på lørdag.

5.    Uddannelsesudvalg.

a.    Torben har lavet et udkast til lokal træning og kvalifikation til træneruddannelsen. Skal behandles i udvalget.

6.    Holdene.

a.    Hvalpehundeførerne skal spørges om de vil fortsætte på unghundeholdet. Der er allerede 9 tilmeldte, og hvalpeførerne skal have buddet inden holdet er fyldt op. Træningen starter 2. maj 18.30 til 19.30. De skal melde sig til dchholbaek@gmail.com.

b.    Stine sender navne på de som har meldt sig til Kjeld.

c.    Stine er blevet kontaktet af en hundefører, som gerne vil se hvem vi er. Hun er blevet inviteret til at besøge B-holdet på søndag.

7.    Konkurrenceudvalg.

a.    Kjeld har bestilt 10 konkurrencebøger, som går til trænere og konkurrenceudvalg. Stine laver opslag, hvor medlemmerne kan bestille. De koster 60 kr.

8.    Web-master

a.    Intet nyt

9.    Agility

a.    Vi har fået afslag fra Tuborg fonden, hvor vi har søgt efter midler til agility materiale. Stine undersøger med OK og Danske spil.

 

 

2)    Opdatering på kommende aktiviteter - (dvs. at de gås igennem og drøftes om der er noget vi skal foretage os indenfor den kommende tid):

a.    Hvalpeafslutning.

                                          i.    Afholdes den 22. april kl. 11.

                                         ii.    Dommere: May-Britt, Nina – Helle melder tilbage.

                                        iii.    Kjeld skaffer præmier.

                                       iv.    Der serveres kaffe og småkager.

1.    Unghundehold/kursushold

a.    Der er nu 9 hunde tilmeldt.

2.    Medlemsmøde

a.    Er på plads både forår og efterår. Forårsmødet er på hjemmesiden og hængt op i klubhuset.

3.    Sommerafslutning

a.    Venter til næste møde

4.    Opstart efter sommer (dato)

a.    Venter til næste møde

5.    Årsfest

a.    Holdes 10. november. May-Britt booker multihuset, hvis muligt.

6.    Lokalkonkurrence

a.    Venter til næste møde

7.    Juleafslutning

a.    Venter til senere møde

8.    Generalforsamling

a.    Venter til senere møde

9.    Andre aktiviteter i 2012

a.    Ingen

 

3)    Drøftelse af løbende optag af hvalpe- og kursushunde.
Kan/vil vi lave løbende optag? Hvordan sikrer vi en ordentlig afslutning for den enkelte efter 12 uger.

a.    Starter op tirsdag 1. maj 19-20 for hvalpe der er 8-12 uger. Kører 12 gange for 700 kr.

b.    Når de 12 gange er gået kan de gå over på unghundehold.

c.    Hunde fra 13 uger til 6 måneder må på venteliste til unghundeholdet, hvor de kan starte hvis der er plads.

d.    Kontingent og træningsbetaling. Hundeførere som starter skævt på året, betaler fuldt til kreds og landsforeningen, og betaler 1/10 af træningsbeløb pr. træningsmåned. Kjeld laver en oversigt over hvad det koster.

e.    Stine sætter på hjemmesiden.

 

4)    Drøftelse af Mentor ordning for erfarne Hundeførere.

a.    Afventer at Michael dukker op med oplæg.

5)    Drøftelse af vore regler for deltagelse i konkurrencer. Hvordan sikrer vi at vore medlemmer er klædt på til at kunne deltage i konkurrence? Se referatet i forhold til fortsat drøftelse af MBs udkast fra sidste møde.

a.    Lis har lavet et nyt udkast. Stine sender til Torben.

b.    Torben indkalder til trænermøde den 25. april, hvor udkastet diskuteres.

c.    Stine sender trænermailliste til Torben.

6)    Eventuelt.

a.    Vejen til klubhuset er meget ringe. Kjeld kontakter kommunen for at høre om de udbedrer vejen.

b.    Alle hunde er velkomne på agility holdene. Der trænes tirsdage kl. 18.

 

14. marts 2012/Nina


 

 

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

22. FEBRUAR 2012

 

Referent: Nina

Deltagere: May-Britt, Helle, Birger, Kjeld, Stine, Lis, Torben

Afbud: Michael

Fraværende: Birger

 

Dagsorden:

 

1)        Informationer fra 

1.        kasserer
Færre medlemmer, men stadig overskud.

2.        formand
Der har været møde i Multihuset, hvor MB har deltaget. Nøgle udleveret til Multihuset, hvor vi kan benytte huset i forbindelse med arrangementer. Huset skal bookes på nettet.
Der deltog repræsentanter fra forvaltningen, som varsler at først i marts kan vi vente nyt om ”vores” hus. Dog er reglerne sådan at vi ikke kan forvente at have et hus for os selv, men dele med evt. andre foreninger.
Herretoilettet i nuværende klubhus er frostsprunget, vi afventer kommunen inden vi bruger penge på et nyt.

3.        kreds- og landsforenings ansvarlige
Der har været kredsmøde den 21. februar, men da Birger er fraværende, har vi ikke noget referat.

4.        Uddannelsesudvalg
Torben har udarbejdet et kommissorium, og indkalder til udvalgsmøde snarest.

5.        Træneransvarlig
Også her er udarbejdet kommissorium og der indkaldes til udvalgsmøde.

6.        Konkurrenceudvalg
Intet nyt

7.        Web-master
Intet nyt – kører fint. Kalenderen skal opdateres. Nyhedsbrev får tilføjet link til hjemmesiden, og div. PDF hvis der er noget at vedlægge.

8.        andre
Der er nu 6 tilmeldte til unghundeholdet uge 18.

 

2)        Kommende aktiviteter:

9.        Hvalpeafslutning
Planlagt til den 22. april. Torben har aflyst en træningsgang, men forsøger at afvikle den på en hverdag, så som udgangspunkt holder vi fast i datoen.

10.     Aftentræning
Starter i uge 15.

11.     Unghundehold/kursushold
Unghundehold defineres ved hunde i alderen 6 måneder til 1½ år.
holdet starter onsdag 2. maj.

12.     Medlemsmøde, hvornår, indhold forår/efterår?
Forår – 9. maj – tema narkohundetræning. Stine spørger Peter Knudsen
Efterår – 12. september – tema adfærd. DCH må have en konsulent, som kan anvendes. Stine undersøger.
Alternativt redningshundetjenesten. 

13.     Sommerafslutning
Afholdes onsdag den 27. juni 2012

14.     Opstart efter sommer (dato)
7./8. august 2012

15.     Årsfest
Afholdes 10. november 2012

16.     Lokalkonkurrence
Afholdes 28. oktober for både lydighed og agility.

17.     Juleafslutning og Generalforsamling den 25. november. Sidste træningsdag inden jul er i uge 48

18.     Andre aktiviteter i 2012 – venter til næste møde

 

3)        Drøftelse af løbende optag af hvalpe- og kursushunde. Kan vi lave løbende optag? Hvordan sikrer vi en ordentlig afslutning for den enkelte efter 12 uger.
MB laver en beskrivelse af hvad vi mener, så der er et beslutningsgrundlag at præsentere for trænerne. Vil være klar til næste møde.

 

4)        Drøftelse af Mentor ordning for erfarne Hundeførere.
Oplæg beskrives. MB spørger Michael om han vil udarbejde det.

 

5)        Drøftelse af vore regler for deltagelse i konkurrencer. Hvordan sikrer vi at vore medlemmer er klædt på til at kunne deltage i konkurrence. 
Der var mange tillæg til oplæget. Forslag fra MB omskrives af Lis efter dagens møde. Ny udgave udsendes til godkendelse næste møde.

 

6)        Datoer for bestyrelsesmøder
 Onsdag den 14.marts kl. 19 hos Torben
Torsdag den 19. april kl. 19 hos Helle, Tåstrup Byvej 19
Tirsdag den 22. maj kl. 19 hos May-Britt, Holbækvej 58A, Undløse

 

7)        Eventuelt
Kjeld bestiller de nye konkurrencebøger.


 

Emne

Bestyrelsesmøde hos Kjeld

Dato for møde

11.1.2012

Tidspunkt

19:00 – 21:30

Sted

Kjeld

Ansvarlig

 

Referat udarbejdet af

May-Britt

Telefon

 

Udskrevet den

 16. januar 2012

Mødedeltagere

  May-Britt, Kjeld, Birger, Stine, Nina, Helle, Michael og Torben    

Fraværende

Lis-suppleant

Dagsorden

 1. Præsentation
 2. Konstituering af næstformand (i stedet for Jimmi)
 3. Fordeling af arbejdsopgaver
 4. Mødeplanlægning – datoer og evt. indhold
 5. Drøftelse af principper omkring medlemmer som ikke træner på hold, men går til konkurrencer
 6. Eventuelt

 

 

 

1. Præsentation

Vi tog en runde om os selv hvem vi er og vores tilknytning til hunde og træning.

 

2. Konst. Af næstformand

Stine blev konstitueret

 

3. Fordeling af ansvarsområder

Områderne blev fordelt. Formanden renskriver og fremsender liste over ansvarsområder med navne på.

3.a. Vi besluttede at nedsætte et konkurrenceudvalg som sammensættes af Stine.  

 

4. Mødeplanlægning – datoer og evt. indhold

bestyrelsesmøde 22.2. hos Nina, Søstrup Elle 9, 4300 Holbæk, og den 14.3. hos Torben, Munkholmvej 307, 4300 Holbæk. På næste møde sætter vi datoer på så meget som muligt for resten af året.

 

5. Drøftelse af principper omkring medlemmer som ikke træner på hold, men som ønsker at stile op til konkurrencer.

Bestyrelsen udarbejder regler for medlemmers deltagelse i konkurrencer. Tages op på næste bestyrelsesmøde. Formanden udarbejder et forslag.

 

 1. Eventuelt

Her drøftede vi punkter som skal på næste dagsorden:

Årsplan

Drøftelse af løbende optag af hvalpe og kursushold.

Mentorordning for de mere uerfarne HF som ønsker at komme videre til konkurrencer, eller bare videre med deres hund.

Regler for deltagelse i konkurrencer, herunder generelt hvordan går man til konkurrence, opførsel og klage mulighed. Hvornår er man ganske enkelt dygtig nok til at gå til konkurrence.

 

Trænere - unghundehold

 

Så var tiden gået.

Referent May-Britt