Danmarks Civile Hundeførerforening

Holbæk afdeling

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

SØNDAG DEN 25. NOVEMBER 2012

 

Referent: Nina Knudsen

Stemmeberettigede: 20

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Indkomne forslag
  3 indkomne forslag fra bestyrelsen
 4. Kassereren aflægger regnskab
 5. Fastsættelse af telefonpenge til bestyrelsen
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer                       
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter

10. Valg af 2 revisorer                                          

11. Valg af 2 revisorsuppleanter  

12. Eventuelt

 

 

1)    Dirigent: Torben Elmedal

2)    Formandens beretning.
Vi har to jubilarer i år: Vibeke Gyldenkærne med 25 år og Anne Henriksen med 30 år. Desværre var ingen af de to til stede, så de har pokaler til gode.
Lena spurgte til hvornår vi flytter til nyt klubhus. Det er ikke muligt at svare helt klart på, da der stadig udestår et par punkter omkring arealerne.
Dorte spurgte til hvorvidt opbevaringscontainere skal være køb eller leje. Kjeld svarede at planen er køb og at prisen for to stk. inkl. beklædning vurderes til 35.000.
Herefter blev beretningen godkendt uden bemærkninger. Se beretningen separat.

3)    Indkomne forslag:

a)    Fra bestyrelsen forslag om 2013 kontingentet forbliver uændret på kr. 625 og træning kr. 475. I alt kr. 1.100,00. Forslag blev enstemmigt vedtaget.

b)    Fra bestyrelsen forslag om at aktive trænere gøres kontingentfri, dvs. klubben betaler trænernes kontingent til lands- og kredsforeningen. Forslag blev enstemmigt vedtaget.

c)    Fra bestyrelsen forslag til ændring af §9, så ordlyden hedder ”Bestyrelsen består af 6 til 8 personer......” og at der i samme paragraf ændres, så der står ”bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.....” – dermed fjernes kasserer fra konstitutionen, da kassereren vælges direkte på generalforsamlingen, og ordlyden derfor ikke giver mening. Begge ændringer blev enstemmigt vedtaget, og vedtægterne ændres under forudsætning af hovedbestyrelsen godkendelse.

4)    Regnskabet. Blev gennemgået uden bemærkninger.
Budget. Der blev stillet spørgsmål fra Kim – hvor budgettet for udbedring og indkøb til det ny klubhus kunne ses. Kjeld svarede at det ikke er budgetteret, da budgettet viser den rene drift, og omkostninger i forbindelse med det ny klubhus regnes for investering der kan afskrives. Bestyrelsen kan dog oplyse at vi regner med at bruge 75-100.000 kr. af formuen på ca. 200.000 kr. på det ny domicil.
Kim gjorde også opmærksom på at kredsen mangler penge, så det ikke er utænkeligt at der kommer kontingentforhøjelser.
Budgettet blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.

5)    Telefonpenge til bestyrelsen – fortsætter uændret med kr. 2.400.

6)    May-Britt Schlicker ikke på valg

7)    Kjeld Schrøder genvalgt

8)    Bestyrelsesmedlemmer:

a)    Stine Zachariassen - genvalgt

b)    Lis Hansen

c)    Tine Larsen

d)    Britta Døj

9)    Suppleanter:

a)    Dorte Jensen

b)    Dorte Olin

10) Revisorer

a)    Søren Andersen - genvalgt

b)    Christa Juhl - genvalgt

11) Revisor suppleanter:

a)    Henrik H. Hansen - genvalgt

b)    Linda Christensen
Alle under punkt 7, 8, 9, 10 og 11 blev valgt enstemmigt og uden afstemning.

12) Eventuelt
Lena spørger til mulighed for agility konkurrencer når vi flytter til det ny klubhus.
Bestyrelsen er ved at søge om midler til bedre materialer, og arealet er fint egnet, så det bør kunne blive aktuelt.
Britta gør opmærksom på at der er penge at spare på forsikring, hvis vi anskaffer en bestemt type lås til containerne. Det vil bestyrelsen undersøge.
Torben gør opmærksom på at der forefindes historisk materiale i det nuværende klubhus, som kunne være interessant at flytte med til det ny.
Bestyrelsen vurderer det der findes, og tager det med der findes relevant.
Christa spørger til hegn på de ny arealer.
Det bliver ikke aktuelt, da vore arealer er et andet sted end først antaget, og derfor er hegn ikke nødvendigt.
Under mødet var der tak til Birger for hans tid i bestyrelsen. Birger var desværre ikke til stede under generalforsamlingen, men har været en del af bestyrelsen i mange år. Ligeledes tak til Torben for hans tid som suppleant til bestyrelsen.
Til slut takkede May-Britt for en god generalforsamling og der blev råbt hurra for DCH Holbæk.

 

25. november 2012/Nina Knudsen