Danmarks Civile Hundeførerforening - Holbæk afdeling
Referat af generalforsamlingen søndag d.27/11-2011 kl.10

Referent: Nina Knudsen

Stemmetællere: Britta Døj og Keld Pedersen.

Stemmeberettigede: 20

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Indkomne forslag
2 forslag fra bestyrelsen, 5 forslag fra medlemmer

4.    Kassereren aflægger regnskab

5.    Fastsættelse af telefonpenge til bestyrelsen

6.    Valg af formand   May-Britt Schlicker – ønsker genvalg

7.    Valg af kasserer   Kjeld Schrøder ikke på valg                                     

8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer                    Vibeke Gyldenkærne – ønsker ikke genvalg                                                              Martin A. Nielsen – fratrådt bestyrelsen
                                                     1 ledig bestyrelsespost

9.    Valg af 2 suppleanter              

10. Valg af 2 revisorer                                          

11. Valg af 2 revisorsuppleanter  

12. Eventuelt

 

 

1)    Torben Elmedal blev valgt til dirigent

2)    Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. Se beretningen separat.

3)    Indkomne forslag:

a)    Fra bestyrelsen forslag om 2012 kontingent på kr. 625 og træning kr. 475. I alt kr. 1.100 for året 2012.

b)    Fra bestyrelsen ønske om bemyndigelse til at forhandle nyt klubhus og arealer. Forslag vedtaget.

c)    Forslag fra Poul Kaas. Hensættelse af ca. 100.000 kr. af foreningens formue på en konto til en fast rente på 3½ % med binding i 3 år.
Hertil kom modforslag at bestyrelsen undersøger mulighederne for anbringelse af pengene og at vi afventer flytning til nyt klubhus, hvortil et endnu ukendt beløb skal anvendes. Endelig beslutning udskydes til næste generalforsamling.  
Modforslag vedtaget.

d)    Forslag fra Poul Kaas. Tilføjelse til § 2 ”......Formidle trænings-, konkurrencetilbud og prøver, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser og skal være for alle klasser og selv om de ikke har deltaget i konkurrence i indeværende år.”
Stemmer for: 4 - Stemmer imod: 14 - Blank: 2
Forslag ikke vedtaget.

e)    Forslag fra Poul Kaas. De på DCH lands- og kredsmøde vedtagne tvungne vedtægtsændringer og kontingentstigninger så vidt angår Holbæk DCH, kan umiddelbart indarbejdes i lokale vedtægter, når referat fra landsmødet er offentliggjort. Ændringerne og de reviderede vedtægter publiceres på foreningens hjemmeside.
Enstemmigt vedtaget.

f)     Forslag fra Poul Kaas. For at undgå den tilbagevendende diskussion om kontingentet hvert år stilles forslag om at kontingentet skal stige med 5 % hvert år eller 10 % hvert andet år.
Stemmer for: 1 - Stemmer imod: 17 - Blank: 2
Forslag ikke vedtaget.

g)    Forslag fra Torben Elmedal. Forslag til ændring af vedtægternes § 5.
Ny tekst til punkt 4: Kassereren aflægger regnskab og fremlægger budget for det kommende år.
Ny tekst til punkt 5: Fastsættelse af kontingent, træningsgebyrer og telefonpenge for det kommende år.
Stemmer for: 19 - Stemmer imod: 0 - Blank: 1
Forslaget vedtaget og vedtægterne ændres under forudsætning af hovedbestyrelsen godkendelse.

4)    Regnskabet. Der var fejl i budgettet i det udsendte regnskab. Nyt udleveret på generalforsamlingen. På dette skal fjernes udgifter til årsfest.
Regnskabet tages til efterretning uden yderligere kommentarer.

5)    Telefonpenge til bestyrelsen – fortsætter uændret med kr. 2.400.

6)    May-Britt Schlicker genvalgt

7)    Kjeld Schrøder ikke på valg

8)    Bestyrelsesmedlemmer:

a)    Helle Rasmussen

b)    Michael Damkjær

c)    Nina Knudsen

9)    Suppleanter:

a)    Torben Elmedal

b)    Lis Hansen

10) Revisorer

a)    Søren Andersen

b)    Christa Juhl

11) Revisor suppleanter:

a)    Henrik H. Hansen

b)    Britta Døj
Alle under punkt 8, 9, 10 og 11 blev valgt enstemmigt og uden afstemning.

12) Birger opfordrede til at hele bestyrelsen snarest besigtiger det ny klubhus og arealerne omkring.
May-Britt takkede Vibeke for det store arbejde hun har lagt i bestyrelsesarbejdet i gennem årene.
Til slut takkede May-Britt for en god generalforsamling og der blev råbt hurra for DCH Holbæk.

 

27. november 2011/Nina Knudsen
 

Formandens Beretning

Formandens beretning November 2011

 

Det har jo været en kort periode denne gang fra sidste generalforsamling som jo var i januar. Generalforsamlingen ændrede jo tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen fordi det ikke var hensigtsmæssigt at man skulle beslutte et kontingent over 1 år i forvejen og med en flytning af gen.fors. kan vi nå at beslutte det kommende års kontingent inden det forfalder.

 

Vi har i perioden holdt 9 bestyrelsesmøder.

 

Noget af det første som den nye bestyrelse besluttede var at få en ny hjemmeside. Ideen var bl.a. at gøre den mere aktiv. At medlemmerne i højere grad kom med input og sjove indslag. Der er på det seneste kommet rigtig gang i indlæggene. Tanken er at man kan udveksle ideer, aftales at mødes udenfor træningen og at underholde hinanden med gode hunde historier.

 

Sommerafslutning – Vi forsøgte i år at lave en sommerafslutning med sjove konkurrencer og en grillpølse. Det var god deltagelse. Det var nogle gode timer og det er en ny tradition som vi har tænkt os at fortsætte med.

 

Vi har haft 2 medlemsmøder i perioden. Vi har valgt at lave hunderelevante temaer på disse medlemsmøder. Det første var med gode input til sjove tricks man kunne lave med sin hund for at variere træningen. Det andet møde handlede om hundemassage og opvarmning af hunden inden træningen og afslapning igen efter træningen. Begge møder har været velbesøgt og det er bestemt en ide bestyrelsen arbejder videre med.

 

 

Vi måtte aflyse årsfesten fordi der var for få tilmeldte. Forrige år besluttede generalforsamlingen at årsfesterne skulle genopstå. Og der var også en rimelig tilslutning til det sidste år, men i år var der ganske få tilmeldt og de fleste af disse var fra bestyrelsen. Hvis festen skulle have været gennemført havde det været bekosteligt for foreningen.

 

I det hele taget ser det ud til at de arrangementer vi laver, hvor det er med hunde eller handler om vores hunde, så er der god deltagelse. Derfor at det den nuværende bestyrelses plan at fortsætte i den boldgade. Vi har senest besluttet at lave nytårskur. Den 15.1. mødes vi og går tur på fælleden med alle hunde og slutter i klubhuset med en sildemad og lidt lækkert.

 

Vi har arrangeret E-turnerings afslutning. Det var et meget stort arbejde. Det er et kæmpe arbejde, som Vibeke først og fremmest har stået for og selv om hun havde det hele på skinner i god tid, så er der afbud og misfortåelser som ender ud i mange timer i tlf. for at få fat i dommere, sporlæggere, arealer og frivillige.

 

I foråret afholdt vi en kredskonkurrence B – C.

 

2 hvalpehold 1 forår og et efterår, samt et unghundehold.

 

Stine og Jan Enestrøm var til DM. Stine blev nr. 9 og Jan nr. 7

 

Lavet ansvarsfordeling over alle de opgaver der ligger i klubben således at alle ved hvem der har ansvaret for hvad. Det skulle gerne skabe lidt overskud i bestyrelsen til at tage sig af de gode og sjove aktiviteter i klubben.

 

Vi har pt. 125 medlemmer. Det er over 50 medlemmer færre end sidste år.

At vi er gået ned i medlemstal skyldes en eneste ting, nemlig mangel på trænere.

 

Generelt og det er ikke kun her i klubben, men generelt ligger det lidt tungt med foreningslivet. Det bliver sværere og sværere at få folk til at være med i det frivillige arbejde.

Det har betydet at de konkurrencer vi har afholdt har været meget krævende for enkeltpersoner.

 

Vi måtte ændre trænerweekenden, fordi vi ikke kunne finde et egnet sted som var ledigt. Derfor ændrede vi det til en enkelt kursusdag ude ved klubhuset, men pga. manglende tilmelding blev det alligevel aflyst.

 

Vi har en gruppe af trænere, som troligt i al slags vejr og uden betaling, tropper op uge efter uge for at træne andres hunde. Det skal de have rigtig meget tak for. De gør et kæmpe stykke arbejde.

 

Antal hvalpehold og andre hold.

Vi har 2 træneraspiranter som er godt i gang med træneruddannelsen, Martin Nielsen og Susanne Nielsen. Derudover så har Linda meldt at hun gerne vil i gang til næste år og det bliver med opstart i august.

På landsplan er der gang i målsætningsdebatten. Vi har ikke været særlig aktive i den diskussion. Det har overskuddet ikke været til. Det som diskussionen går på er at vi skal være mere professionelle. Man vil gøre op med frivillighedsprincippet for at højne niveauet. Det kan gå hen og give et gevaldigt hop i kontingentet, som måske vil få folk til at søge andre steder hen end i en forening.

 

Så er der fredningen af fælleden. Ja, den er jo udskudt 1 år – igen. Men det betyder at vi indenfor en overskuelig tid skal flytte klubhus. Tilgengæld er multihuset kommet op at stå og der er valgt et brugerråd. Dette udvalg skal dels tage sig af multihuset og af brugen af den aktive del af fælleden (altså det som er er fredet i klasse B). Herunder også det område som er afsat til hunde, herunder det nye klubhus. Jeg har presset på i forhold til at få en drøftelse med kommunen om hvornår vi skal flytte. På hvilke betingelser vi kan være der? Altså hvad vi må – lys, opbevaringscontainere osv osv. Det kommer formentlig til at blive et stykke arbejde i løbet af det kommende år i forhold til at få aftale i stand, og søge div instanser om tilskud. istandsættelse og etablering af det nye sted. Der skal også søges en række udviklingsstøtteordninger i forhold til at få jævnet området, evt. lagt jord på anlagt græs og få store dele indhegnet, således at vore hunde ikke render i åen, eller ud på vejen.

 

Vi har 1.1.12 et medlem som har 40 års jubilæum i DcH. Han var med til at stifte Holbækafd. I 1978, han vandrede op og ned ad Ahlgade med reklamer for at hverve medlemmer til den nye afdeling i DcH. Han har i indtil flere menneskealdre, dedikeret sit liv og sin viden til dyr generelt og hunde specifikt på alle niveauer. Det er i avlsarbejdet omkring specielt Broholmere, det er i konkurrencer, som træner, bestyrelsesmedlem, i Dyrenes beskyttelse, internationalt arbejde omkring registrering af hunde og aller senest så er hans ”sidste hund på stammen” blevet kåret til verdensvinder på udstilling. Jeg tror slet ikke jeg kender alt det som den mand har været med i og stadig er med i. Hvis ikke I har gættet det så er det Torben Elmedal jeg taler om. På baggrund af de mange år og det store engagement og den viden han stadig giver os i DcH har bestyrelsen besluttet at gøre Torben til æresmedlem i Holbæk afdeling. Tak for dit store arbejde Torben. Dit ”trofæ” vil blive overrakt sammen med alle de øvrige trofæer på søndag til juleafslutningen.

 

Jeg vil slutte af med at sige tak til bestyrelsen for de mange timer hvor de må forlade familien for at lave foreningsarbejde, også tak til trænerne som på samme måde bruger tid og energi, til vores Oldfrue Gunhild som har holdt orden på klubhuset og til Susan som vi indimellem ser som kantinebestyrer, og selvfølgelig endelig tak til alle medlemmer for det er jo jer vi er her for.