Danmarks Civile Hundeførerforening

Holbæk afdeling

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

LØRDAG DEN 25.NOVEMBER 2017

 

Referant : Tine

 

1 Valg af dirigent

Susanne Kragsaa valgt

Stemmetællere: Flemming og Dan

 

2. Formandens beretning, vedhæftet

Beretning godkendt

 

3. Indkomne forslag; Ingen

 

4.Kassereren aflægger regnskab og budget for kommende år;

 

Hovedparten af indtægter stammer fra kontingent/ træningsgebyr.

Og udgifter modsvares af indbetaling til landsforening, samt indbetaling til konkurrencer.

Større udgifter det forgangne år; planering af agility bane, samt erkendtlighed til trænere og bestyrelsesmedlemmer.

Næste år er der budgetteret med tilbygning på skur (skal godkendes) samt indhegning og træningsspejle.

Reparation af tag er medtaget, dog bør kommunen sandsynligvis betale for dette.

Derudover skridsikring af springbrætter og tromle til plænen.

Forslag modtages af kassereren.

Det er svært for kassereren at styre hvilke personer der er på de forskellige og hvornår, en opsang til trænerne om at svare på mails med tilbagemelding!

 

5.Fastsættelse af kontingent/træningsgebyr;

Uændret.

Forslag om at tænke over om vi skal hæve gebyr til landsforeningen og dermed sænke træningsgebyret, så man ikke fristes til at melde sig ind i DcH Holbæk kun for at stille op til konkurrencer, et andet

synspunkt; at det er god reklamer for klubben hvis der stilles til konkurrence i vores navn.

 

6. fastsættelse af telefonpenge; uændret.

 

7. valg af formand; Lene Larsen valgt.

 

8. Valg af kasserer; Nina Knudsen ikke på valg.

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer; Dorte Jensen, Lena Carstensen, samt Susanne Kragsaa.

 

10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen; Connie Helsted, Dorthe Olin genvalgt.

 

11. Valg af to revisorer; Linda Christensen, Kjeld Schrøder genvalgt.

 

12. Valg af to revisorsuppleanter; Anne-Marie Mess, Annette Thøgersen genvalgt.

 

13. Eventuelt;  Klubben har indgået sponsorat med ok benzin som støtter lokalsporten, dvs. 1 liter tanket brændstof- 5 øre til klubben. Medlemmer tilbydes disse kort og hvis man allerede har et ok kort, kan man vælge at støtte Dch Holbæk.

Christa; havde et indlæg om det spændende arbejde som hundekonsulent.

Der mangler bestyrelse/formand i foreningen.

Ellers er der nok at tage fat på, ca. 30 – 50 hunde pr år, og der er udfordringer og spændende problemstillinger.

Torben nævnte i denne forbindelse at konsulenttjenesten blev startet pga. at der blev aflivet 16 % hunde af en årgang, desværre er dette tal uændret.

Det er derfor vigtigt at synliggøre konsulenttjenesten, den koster kun kørepenge.

 

 

Formandens beretning 2017 - generalforsamling den 25.11.17

Det er jo en særlig generalforsamling - det er nemlig den 40. gang vi holder generalforsamling og jeg er også stolt af at sige at vi endnu har et medlem som har været med til at stifte DcH Holbæk, nemlig Torben Elmedal som har holdt ved os i alle disse år.

Jeg vil gerne starte med at sige at det i bestyrelsen igen har været et godt og roligt år, med et godt samarbejdsklima.

Der var ellers i starten af året uvished om DcHs fremtid, da der i flere kredse var problemer med at finde formænd og da det kom til landsmødet var der heller ingen kandidat til formandsposten der. Mødet blev afbrudt og der blev indkaldt til ekstraordinært landsmøde. Den gl. Landsformand stillede så alligevel op og der blev en værre ballade. Anette Lunau som er mangeårigt medlem her i kredsen stillede op mod en jysk kandidat, men det var Anette som løb med sejren. Det ser indtil videre ud til at det har været et ganske godt valg.

Vi afholdt et bestyrelses- og træner seminar hvor vi drøftede vores struktur igennem. Det betyder at vi i dag har:

 • 1 hvalpehold som optager hvalpe 5 gange om året

 • 3 kursushold pr. År

 • 2 Agility hold

 • 1 C-hold

 • 1 Familiehundehold

 • 1 Rally hold

 • 1 A-B-E hold

  Ideen med dette er at man efter hvalpeholdet kan tilmelde sig et kursushold (eller flere) og derefter er der mulighed for at gå videre på enten C-Familie-Rally eller Agility hold (hvis der er plads).

  Kursusholdene er indtil videre en succes, fx. Blev januar holdet fyldt op i midten af oktober og det er primært fyldt af vores egne fra hvalpeholdene og fra det forrige kursushold. Andre fra kursushold er startet på C-holdet.

  Vi håber at vi på denne måde at kunne fastholde flere medlemmer over en længere periode og der igennem forhåbentlig rekruttere flere aktive både i foreningen og til konkurrencer.

  Vi er i år nået op på 60 kerne medlemmer og der ud over har vi hvalpehold og kursushold som for de flestes vedkommende er medlemmer for en kort periode.

  Af aktiviteter som ligger ud over den ugentlige træning har vi:

 • Afholdt Agility Sjællandsmesterskab i maj

 • Deltaget i såvel landsmøde samt ekstraordinært landsmøde

 • Sommerafslutning

  • Sommeraktivitet for skolebørn

  • Lokalkonkurrence for Agility og for C-holdet var det en evalueringsdag

  • Lagt klubhus til kredskursus den 19.11.

  • Holdt Træner- bestyrelsesseminar

    

   I år prøvede vi at tilmelde os med 1 enkelt dag til kommunens tilbud om sommerferieaktiviteter for skolebørn. Vi lavede en dag – ha det sjovt med din hund. Vi havde sagt at der kunne komme 24 børn – og det kom der. Der var god opbakning fra trænere og medlemmer som kom og hjalp til på dagen. Vi fik mange gode tilbagemeldinger fra forældrene og børnene havde en god dag.

   Tusind tak til de som har deltaget i dette.

   Vi har haft en del medlemmer som har kvalificeret sig til både sjællands- og Danmarksmesterskab og både i lydighed og i Agility, og opnået flotte placeringer.

   Vi har indgået et sponsorat med OK. Det betyder at vi får et beløb for hver person som påfører DcH på deres tilmelding til OK, hvad enten det drejer sig om brændstof, gas eller tlf. abonnement.

   Fremtiden - hvad med den? Ja, den bliver uden mig som formand, men jeg vil gerne fortsætte som menigt medlem i bestyrelsen.

   Vi kan stadig godt bruge flere trænere, så hvis I kender nogen som efter nogle år føler at de igen kan tage en tørn, må I gerne henvise til os.

   Der er stor dommer mangel i hele landet. Dommerne generelt har en alder som gør at indenfor få år vil der være katastrofal mangel på dommere og uden dommere er der ingen konkurrencer. Der er heldigvis 2 fra klubben som har meldt sig til Dommer udd. I Agility, det er Anette Thøgersen og Lene Carstensen. Det er rigtig godt. Men hvis der sidder nogen og tænker, det kunne være sjovt at komme ud og dømme i lydighed, så skal I bare sige til. I dag behøver man ikke meget lang erfaring, det skal være lysten som trækker.

   Tak til alle medlemmer, aktive, trænere, hundeadfærdskonsulenter, bestyrelsesmedlemmer for det arbejde de lægger i det.