DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

1. OKTOBER 2014

 

Referent: Nina

Deltagere:     May-Britt, Tine, Dorte, Stine, Kjeld, Dorthe, Nina

Fravær:          Britta, Helle

 

Dagsorden:

1. Orienteringer

2. Sidste ref.

3. Opgaver

4. Evaluering af officiel indvielse

5. Lokalen

6. Fastholdelse og frivillighed - se videresendte mail fra Anette Knudsen

7. Træner aspiranter (på hold)

8. Generalforsamling

9. Andre arrangementer i løbet af efteråret

10. Evt.

 

 1. Orienteringer:
  MB har kontaktet trænerne mhb. træning næste år. Britta siger fra i 2015, Christa har ikke svaret. Annette er blevet spurgt om at tage to gange kursushold et forår og et efterår. Øvrige formodes at fortsætte uændret.
  Kredsen har afholdt et kursus i lørdags. Fint arrangement.
  Der er forespørgsel på kørselsbidrag til de som kører til DM. Fremadrettet inkl. i år betaler vi startpenge + 800 kr. ved deltagelse uden for egen kreds. I egen kreds betaler klubben kun startpenge.
  Nye agilityredskaber ankommer denne uge. Kjeld arrangerer sikker lås til det ny skur.
  Skytteforeningen har lånt huset til generalforsamling 30/9.

 2. Referatet fra sidste møde gennemgået

 3. Opgavelisten gennemgået

 4. Evaluering af officiel indvielse
  Hyggeligt og fint arrangement.

 5. Lokalen:
  26. oktober C-B, dog minimum 3 hundeførere pr. klasse, ellers aflyses klassen
  Hjemmeside og FB. Tilmeldingsfrist den 15.– Stine
  Dommere (Kim OK afventer svar fra Rikke) – Stine
  B spor – Sporlægger Vibeke
  Sporarealer – prioritet 1 er omkring klubhuser. Navn og nummer på landmand der har jorden overfor – han hedder Mogens Nielsen, Eriksholmvej 5, 50480471. Kontaktes hvis vi ikke kan gå på græsdelen.

 6. Fastholdelse og frivillighed
  MB har udfyldt skema og returnerer til Annette Knudsen

 7. Nye træneraspiranter på hold
  Katja og MB skal være føl på hold. Katja ønsker at starte hos Linda. MB ønsker at starte på hvalpehold. MB afklarer med trænere.
  Annette Thøgersen vil gerne tage Agility dommer uddannelsen. Kjeld finder tilmeldingsblanket og melder hende til.

 8. Generalforsamling
  Afholdes den 30. november
  På valg – Kjeld, Tine, Stine, Britta
  Pokaler – Kjeld har sendt liste over pokaler, så afgør vi på næste møde hvilke der skal fortsætte, og hvilke betingelser der går med den enkelte. Oversigten ligger også på hjemmesiden.

 9. Andre arrangementer i løbet af efteråret
  Ingen planer.

 10. Evt..
  Næste møde
  Onsdag den 15. oktober i klubhuset


DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

14. AUGUST 2014

 

Referent: Nina

Deltagere:     May-Britt, Tine, Dorte, Stine, Kjeld, Nina

Fravær:          Britta, Helle, Dorthe

 

Dagsorden:

1. Orienteringer

2. Sidste ref.

3. Opgaver

4. Nye træneraspiranter

5. Konkurrencer til næste år

6. Officiel indvielse

7. Andre arrangementer i løbet af efteråret

8. Arbejdsweekend - redskabsskur

9. Evt.

 

 1. Orienteringer:
  Vi har afholdt trænermøde i går. Helle har meddelt at hun ikke kan deltage i bestyrelsesmøder resten af året pga. private forhold.
  Britta starter et kursushold op igen nu.
  126 medlemmer i øjeblikket. Primært pga. kursushold og hvalpehold.
  Vi har fået tilbud på agility redskaber – Kjeld bestiller.

 2. Referatet fra sidste møde gennemgået

 3. Opgavelisten gennemgået

 4. Nye træner- og dommeraspiranter
  Vi har to træneraspiranter, May-Britt Schlicker og Katja Christiansen. Anette Thøgersen vil gerne meldes til dommer kursus i Agility. MB melder aspiranterne til når det kan lade sig gøre.

 5. Konkurrencer næste år
  Vi skal melde ind med ønsker for konkurrencer senest den 15. august.
  Vi ønsker den 23. eller 30. august 2015 med C og A klasser.

 6. Officiel indvielse
  Program:
  18.00 Velkomst og afsløring af skilt
  18.15 opvisning agility
  18.30 opvisning korthårklubben
  18.45 Opvisning lydighed
  19.00 Grill pølser og drikke
  MB kontakter korthår klubben for deres indslag.
  Stine sætter endelig udgave på hjemmeside og FB
  Kjeld sætter agility opvisning op.
  Nina taler med Vibeke om program.
  Indkøb Kjeld
  Skriv til nabo – lægges i postkasser
  Skriv til kommunen – MB
  Rengøring – spørg Gunhild – Kjeld
  Opmåling af væg til skabe – Nina lørdag
  Indkøb af skabe – MB+Nina i Ikea søndag

 7. Andre arrangementer i løbet af efteråret
  Lokalen:
  26. oktober C-B-A, dog minimum 3 hundeførere pr. klasse, ellers aflyses klassen
  Hjemmeside og FB – Stine
  Dommere – Stine
  A spor – Stine
  B spor – Nina spørger Vibeke
  Sporarealer – prioritet 1 er omkring klubhuser. Nina finder navn og nummer på landmand der har jorden. Prioritet 2 er Severinsminde
  Eftersøgning – MB spørger Natur og Fritid om vi må bruge remisen på modsatte side af Oldvejen. Hvis ikke søger Stine om Eriksholmskoven.

 8. Arbejdsweekend – redskabsskur
  Ingen fastsat dato – Kjeld siger til

 9. Evt.
  Næste møder
  Onsdag den 1. oktober i klubhuset
  Onsdag den 15. oktober i klubhuset


DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

12. JUNI 2014

 

Referent: Nina

Deltagere:     May-Britt, Tine, Dorte, Stine, Kjeld, Nina

Fravær:          Helle, Dorthe, Britta

 

Dagsorden:

 1. Orienteringer
 2. Ref. fra sidst
 3. Opgaveliste
 4. Sommerafslutning
 5. Sag om DCH’s ansvar ved en hunds tilskadekomst
 6. Klubhuset – arbejdsweekender
 7. Opstart til august
 8. Aktiviteter og møder resten af året
 9. Eventuelt

 

 

 1. Orienteringer:
  Torben Elmedal har afbarket et grantræ, så vi nu har en fantastisk fin flagstang. Den er vi meget glade for!
  Vi er nu 107 medlemmer. Regnskabet balancerer fint i øjeblikket.
  Vi har fået bevilliget 25.000 fra Tuborg fonden til agility redskaber. Redskaberne købes når vi har et aflåseligt redskabsskur.
  Der har været en henvendelse omkring passivt medlemskab. Vi tager emnet op i forbindelse med næste generalforsamling, hvor også kontingent skal revurderes.

 2. Referatet fra sidste møde gennemgået

 3. Opgavelisten gennemgået

 4. Sommer afslutning 25. juni
  Stine laver opslag, som sættes på hjemmesiden og Facebook samt i opslag i klubhuset.
  Christa har arrangeret Rally med Charlotte fra Jyderup. Christa tager et hold også. Derudover laver vi en ”station” med agility. Foregår fra 19-20. Kl. 20 er der grill pølser. Dorte skaffer pølser. Kjeld køber brød og tilbehør.
  Når Stine skriver til trænerne, skal der stå at tirsdags-trænerne opfordres til at flytte træning fra tirsdag til onsdag, og at der bedes melde tilbage om det kan lade sig gøre.

 5. Sag om DCH’s ansvar ved en hunds tilskadekomst
  En hund er kommet til skade med en knækket negl. Klubben er ikke ansvarlig for skader på hunde eller hundeførere under træning. Vi genopfrisker vores forsikrings muligheder med trænerne, og udarbejder informationsmateriale til fremtidige medlemmer.

 6. Klubhuset – arbejdsweekender
  Kjeld har planer om at få neveleret og gravet ud til stolper snarest. Herefter lægges fliser og huset bygges. Kjeld kalder ind når det er tid at hjælpe.

 7. Opstart August
  Starter i uge 33.

 8. Aktiviteter og møder resten af året
  Officiel indvielse af klubhuset med fællestræning den 3. september kl. 18.30. Arrangeres på bestyrelsesmøde i august.
  Forslag til pressemeddelelse udarbejdes af Nina 

 9. Evt.
  Der skrives både vinter og sommertræningstider ud for hver træner på hjemmesiden
  Info på hjemmesiden: Sommerferie lukning: ”Spørg din træner”
  De næste møder – alle kl. 19.00:
  Torsdag den 14. august hos Dorte, Minkemarkvej 4, Udby, Tuse Næs.
  Onsdag den 1. oktober i klubhuset
  Onsdag den 15. oktober i klubhuset


DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

10. APRIL 2014

 

Referent: Nina

Deltagere:     May-Britt, Tine, Dorte, Nina

Fravær:          Helle, Stine, Dorthe, Kjeld, Britta

 

Dagsorden:

1. Orienteringer

2. Ref. fra sidst

3. Opgaveliste

4. Evaluering af konkurrencen

5. Evaluering af trænerkurset

6. Klubhuset - arbejdsweekender

7. kommende aktiviteter

8. Eventuelt

 

 1. Informationer:
  Kreds 6 er godkendt til at afholde DM i 2016
  Ny ansøgning om agility redskaber er sendt til Tuborg fonden.
  Der er formand/kasserer møde på tirsdag på Osted Kro. MB tager afsted. Kjeld kan ikke.
  Den 21. maj kl. 13.30 er der besigtigelse af Fælleden af Natur og miljø klagenævnet. Vi finder en der kan deltage i mødet.
  MB og Torben har deltaget i et møde omkring anvendelse af Fælleden.
  Torben har tilbudt at lave en flagstang ud af en af de døde grantræer. Det tager vi imod med tak!

 2. Referatet fra sidste møde gennemgået

 3. Opgavelisten gennemgået

 4. Evaluering af konkurrencen
  Vi skal bruge mere tid på planlægning af både spor og placering af stuedressuren. Konkurrencen blev rigtig fint gennemført. Der var desværre uklarhed omkring hvilke hjælpere der skulle modtage gavekort ved konkurrencer. Derfor har vi besluttet, at der fremover kun gives gavekort eller lign. til hjælpere (fx dommere og sporlæggere), som ikke er medlem af vores egen DCH afdeling.

 5. Evaluering af trænerkurset
  En rigtig god dag for trænerne, evalueres videre på næste trænermøde.

 6. Klubhus og arbejdsweekender
  Udskydes til næste møde. Her skal tales om redskabsskur, istandsættelse af toilet og indkøb af skabe og reoler til opbevaring.

  1. Næste trænermøde onsdag den 7. maj kl. 20.00
   Orientering fra Bestyrelsen, Evaluering af Minddog, runde om holdene, uddannelses/kursus ønsker, ideer til sommerafslutning, fællestræning
  2. Sommerafslutning 25. juni. Planlægges 12. juni

 1. Kommende aktiviteter
 1. Evt.
  De næste møder – alle kl. 19.00 i klubhuset:
  Tirsdag den 29. april ”Byggemøde” (kun vedr. klubhuser), hvis Kjeld kan den dag.
  Torsdag den 12. juni

 

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

12. MARTS 2014

 

Referent: Nina

Deltagere:     May-Britt, Kjeld, Stine, Tine, Dorte, Nina

Fravær:          Helle, Britta, Dorthe

 

Dagsorden:

1. Informationer

2. Ref. fra sidst

3. Minddog

4. Opgaver - herunder konkurrence

5. Evt. - herunder at Torben bliver 70 år i denne eller næste måned

 

 1. Informationer:
  1. MB informerer at Linda har brækket en finger under træningen forrige lørdag. Linda er blevet anbefalet at melde til forsikringen. Samme gør hundeføreren
   Christa er blevet tilmeldt Rally kurus.
   Linda er tilmeldt sporlægger og figurantkursus
   Brittas hold er fyldt op.
   Foreløbig kun en hundefører på Anettes hold – bliver langsomt fyldt op.
  2. Kjeld – Tanken er blevet tømt, så nu er der træk i vask og toilet.

 2. Referatet fra sidste møde gennemgået

 3. Opgavelisten gennemgået

 4. Konkurrencen
  Indskrivning kl. 7 for B hunde og kl. 9.15 for C hunde – Kjeld
  Rundvisning for dommere Stine
  Sporlæggere anvisning Vibeke og Henrik
  Orientering 7:45 og 9:45 MB
  Figurant C – Christa, Figurant B – Linda
  Bedste spor i B og bedste Lineføring i C belønnes
  Klasseleder C Kjeld
  Klasseleder B (Stine spørger Christa hvad hendes hundefører hedder)
  Sporvejviser hold 1 Tine, hold 3 Nina, hold 2 – fixer Stine.

 5. Trænermøde
  MB kontakter trænere om der er interesse for trænermøde 30/3, når der er Minddog arrangement 5/4, eller om der skal aftales en ny dato for trænermøde.

 6. Minddog 5/4
  Morgenmad – Nina
  Frokost – MB
  Kage - Tine

 7. Evt.
  Næste møder – alle kl. 19.00 i klubhuset:
  Torsdag den 10. april
  Torsdag den 12. juni

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

19. FEBRUAR 2014

 

Referent: Nina

Deltagere:     May-Britt, Britta, Kjeld, Stine, Tine, Dorte J, Dorthe O, Nina

Fravær:          Helle

 

Dagsorden:

1. Informationer

2. Ref. fra sidst

3. Ref. fra trænermødet

4. opgaver - herunder konkurrence

5. Evt.

 

 1. Informationer:
  1. Der er indkaldt til landsmøde den 15. marts. Det bliver svært for os at deltage, da vi har konkurrence dagen efter. MB undersøger sin mulighed for at deltage del af dagen.
  2. Stine har deltaget i Kredsmøde. Stor diskussion omkring nyt økonomistyringssystem. Systemet koster godt 500K årligt som skal dækkes af medlemmer med 40 kr. pr. medlem/år.
  3. Ingen klubber i kreds 6 har meldt ind på DM 2016. Der blev stemt for at der etableres en gruppe på tværs af klubberne, gruppen skal stå for at arrangere DM med hjælp fra alle klubber.
  4. Arrangementet med Minddog for trænerne, er faldet fra hinanden, da instruktøren ikke kunne den dato trænerne kunne. Vi finder en dato i efteråret – Tine står for kontakten.
  5. Trænertider på aftentræning er nu på plads, og sættes på hjemmesiden:
   Agility: Tirsdage
   Hvalpehold onsdage
   Unghundehold Linda lørdage (hele året)
   C hold Christa Tirsdage
   C hold Britta Tirsdage
   C hold Anette Onsdage
   ABE Onsdage 18.30
  6. MB har modtaget et spørgeskema fra Brugshundeudvalget. Blev udfyldt.

 2. Referatet fra sidste møde gennemgået.

 3. Referat fra trænermødet gennemgået.

 4. Opgavelisten gennemgået.

 5. Evt.
  1. Vi mangler et springbræt til konkurrencen. Vi forsøger at få Henrik til at hente springbrættet på søndag.
  2. Næste møder – alle kl. 19.00 i klubhuset:
   Onsdag den 12. marts
   Torsdag den 10. april
   Torsdag den 12. juni

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

8. JANUAR 2014

 

Referent: Nina

Deltagere:     May-Britt, Britta, Kjeld, Stine, Tine, Dorte J, Dorte O, Helle, Nina

Fravær:         

 

Dagsorden:

 1. Referat fra sidst
 2. Orienteringer
 3. Fordeling af ansvarsområder
 4. Opgaveliste, herunder de nye kommende opgaver som skal på, f.eks.Lokalkonkurrence i foråret, trænermøde, Landsmøde, andet?
 5. Nytårskur
 6. Nye hold (Lindas og det kommende fra Britta)
 7. Datoer for kommende møder
 8. Eventuelt.

 

 1.  Referatet gennemgået.
 2. Der er inviteret til hundefører weekend i Jyderup
  Tilbud om T-shirts 2014. Vi køber nogle stykker og sætter en bestillingsliste op.
  Stadig uro omkring forsikringssagen, kan forhåbentlig snart lukkes.
 3.  Ansvarsområder er fordelt for 2014, sendes ud med referatet.
 4.  Opgavelisten gennemgået.
  1. Lokalen 2013 udgår. Lokalen 2014 holdes den 26. oktober
  2. Kredskonkurrence søndag den 16. marts.
  3. Trænermøde – søndag den 9. februar..
 5.  Nytårskur:
  1. Dorte O sørger for ”det lune” og brødet.
  2. MB indkøber resten.
  3. Kjeld tjekker bestik og tallerkner
 6.  Nyt hold:
  1. Linda: Er startet i lørdags. Holdet er fyldt op.
  2. Britta: Holdet starter den 8. april 18.30 (se opgaveliste)
 7. Næste møder:
  1. Onsdag den 19. februar kl. 19.00 i klubhuset
  2. Onsdag den 12. marts kl. 19.00 i klubhuset
 8. 2014 Kalender:
  1. Kredskonkurrence 16. marts
  2. Sommerafslutning den 25. juni
  3. Start efter sommerferien uge 33, 12. og 13. august.
  4. Generalforsamling og juleafslutning den 30. november 2014