Danmarks Civile Hundeførerforening

Holbæk afdeling

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

SØNDAG DEN 1. DECEMBER 2013

 

Referent: Nina Knudsen

Stemmeberettigede: 18

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Indkomne forslag
  3 indkomne forslag fra bestyrelsen
 4. Kassereren aflægger regnskab
 5. Fastsættelse af telefonpenge til bestyrelsen
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer                       
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter

10. Valg af 2 revisorer                                          

11. Valg af 2 revisorsuppleanter  

12. Eventuelt

 

 

1)    Dirigent: Henrik Hansen, som konstaterede at GF var indkaldt lovligt. Dog skulle GF have været afholdt i november, men ingen på generalforsamlingen havde indsigelser mod at afholde én dag inde i december, og godkendte dermed generalforsamlingen.

2)    Formandens beretning. Beretningen forefindes separat. Blev godkendt uden bemærkninger.

3)    Indkomne forslag:

a)    Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret, dvs. 625 kr. for kontingent og 475 kr. for 12 måneders træning = 1.100 i alt. Hvalpe/kursushold 700 kr.

4)    Regnskabet. Det foreslås at tage udgifter til klubhuset som afskrivning over 10 år, så udgiften fordeles. Regnskab og budget blev herefter godkendt uden bemærkninger.

5)    Telefonpenge til bestyrelsen – fortsætter uændret med kr. 2.400.

6)    May-Britt Schlicker – genvalgt.

7)    Kjeld Schrøder ikke på valg

8)    Bestyrelsesmedlemmer:

a)    Nina Knudsen genvalgt

b)    Dorte Jensen

9)    Suppleanter:

a)    Dorte Olin genvalgt

b)    Helle Rasmussen

10) Revisorer

a)    Søren Andersen - genvalgt

b)    Christa Juhl - genvalgt

11) Revisor suppleanter:

a)    H. Henrik Hansen - genvalgt

b)    Linda Christensen
Alle under punkt 7, 8, 9, 10 og 11 blev valgt enstemmigt og uden afstemning.

12) Eventuelt
May-Britt uddelte gavekort til trænere som tak for deres indsats gennem året.
Til slut takkede May-Britt for en god generalforsamling og der blev råbt hurra for DCH Holbæk.