Love og vedtægter

for

Danmarks civile Hundeførerforening

Holbæk afdeling

 

 

 

§ 1

 

Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening (Holbæk afdeling). Dens hjemsted er Holbæk.

Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

§ 2

 

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

 

For at nå disse mål skal foreningen:

 1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
 2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
 3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesse.
 4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.
 5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
 6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
 7. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
 8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

 

 

§ 3

 

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en, i den offentlige mening, vanærende handling.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening. Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.

 

§ 4

 

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

Kontingentet består af 2 dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.

Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Medlemmer, der ikke inden 15. januar har betalt kontingent, slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden gyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

 

§ 5

Generalforsamlingen afholdes senest den 1. søndag i december. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle anliggender, jf. dog § 14, og omhandler følgende sager:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Kassereren aflægger regnskab og budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyrer for det kommende år.
 6. Fastsættelse af telefonpenge til bestyrelsen
 7. Valg af formand (ulige år)
 8. Valg af kasserer (lige år)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen
 11. Valg af 2 revisorer
 12. Valg af 2 revisorsuppleanter
 13. Eventuelt

Punkt 6 og 7 forefindes jf. § 9.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 6

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden, senest 4 uger efter generalforsamlingen, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH`s sekretariat. De på Danmarks Civile Hundeførerforenings landsmøde og kredsmøde vedtagne tvungne vedtægtsændringer og kontingent stigninger så vidt angår Holbæk DcH, kan umiddelbart indarbejdes i lokale vedtægter, når referat fra lands-mødet er offentliggjort. Ændringer og de reviderede vedtægter publiceres på foreningens hjemmeside.

 

§ 7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 

§ 8

Generalforsamlingen skal afholdes senest den 1. søndag i december. Til den ordinære såvel som den ekstraordinære generalforsamling indvarsler bestyrelsen medlemmerne med mindst 14 dages varsel ved enten e-mail eller brev, og regnskabet skal vedlægges i trykt form.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom, og samtidigt til formanden fremsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.

 

§ 9

Bestyrelsen består af 6-8 personer, hvoraf formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, og kassereren og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Der vælges endvidere 2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter til repræsentation i hundesagens interesse. Foreningen yder telefontilskud til bestyrelsen. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver.

 

§ 10

Foreningens regnskabsår er fra 1. november til 31. oktober.

Regnskabet skal føres i en let overskuelig form, og skal foreligge i revideret stand inden den 15. november og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling, som afholdes senest den 1. søndag i december. Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

 

§ 11

 

Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen. Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundeførere selv på DCHs online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

 

§ 12

 

Med hensyn til disciplinær sager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

§ 13

 

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder landsforeningen. Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden indenfor 14 dage. Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evty. Bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskrev deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuelt udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcHs logo(er).

 

§ 14

 

De i afdelingen værende vandrepokaler, uddeles af bestyrelsen efter gældende regler.

 

 

Vedtaget på generalforsamling den 3. december 2016.