Love og vedtægter

for

Danmarks civile Hundeførerforening

Holbæk afdeling

 

  

§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Lokalforeningens navn er Holbæks civile Hundeførerforening/Danmarks civile Hundeførerforening.

1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune.

§ 2 Tilknytning

2.1. Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

2.2 Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile

Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende indenfor egne rammer.

§ 3 Formål

3.1. Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund. Foreningen skal formidler trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov.

3.2. Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i   pkt. 3.1. nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund, herunder:

                               3.2.1 Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

3.2.2 Godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

                               3.2.3 Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§4 Medlemmer

4.1 Enhver der vil medvirke til fremme af lokalforeningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv.

4.2 Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således at medlemmet opnår de rettighed der følger heraf.

4.3. Udmeldelse skal ske til lokalforeningens formand eller kasserer. Manglende rettidig indbetaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

§5 Kontingent

5.1 Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. Kontingentet består af 2 dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Grundkontingentet dækker: Kontingent til kreds og landsforening, samt grundomkostninger ved medlemskab af lokalforeningen. Træningsgebyr giver adgang til træning i lokalforeningen.

5.2. Ingen kan deltage i lokalforeningens aktiviteter uden at betale grundkontingent.

5.3. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, før forfaldent kontingent er betalt.

5.4. Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, Og som har betalt kontingent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr.

5.5 For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende forening ophører, bortfalder den træningsmæssige adgang til de øvrige lokalforeninger også.

5.6 Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav mod lokalforeningen eller dens midler. Tilbagebetaling af kontingent kan kun ske i helt særlige tilfælde, og kun efter aftale med formand/kasserer. Som udgangspunkt er indmelding bindende for et år.

§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle anliggender, jf. dog undtaget uddeling af vandrepokaler.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. søndag i december. 

6.3 Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel, enten ved e-mail eller brev. Regnskabet vedhæftes/vedlægges. Indkaldelsen skal indeholde bestyrelsens indstilling til kontingentfastsættelse samt ordlyden af eventuelle indkomne forslag.

6.4 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning af lokalforeningens formand

 3. Regnskabsaflæggelse af lokalforeningens kasserer

 4. Indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr

 6. Fastsættelse af telefonpenge til bestyrelsen

 7. Valg af formand (ulige år)

 8. Valg af kasserer (lige år)

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 11. Valg af 2 revisorer

 12. Valg af én revisor suppleant

 13. Eventuelt

 

6.5 Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det.

6.6 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsens formand seneste 8 dage før generalforsamlingen. 

6.7. Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

6.8 Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

6.8.1 Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring derom, og samtidigt til formanden fremsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet

7.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholdes dagsorden for generalforsamling samt en redegørelse for årsagen til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

7.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden tre uger efter, at begæring derom er modtaget.

§ 8 Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen består af en formand og en kasserer samt 4 – 6 bestyrelsesmedlemmer. Formand og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges i ulige årstal. Kassereren og den anden halvdel af bestyrelsesmedlemmerne vælges på lige årstal. Genvalg kan finde sted. Der vælges endvidere 2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

8.2 Bestyrelsen har ansvaret for lokalforeningens daglige drift, herunder for afholdelse af træning, konkurrencer og/eller arrangementer. Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. De i foreningen værende vandrepokaler uddeles af bestyrelsen, efter gældende regler.

8.3 Bestyrelsen har ansvaret for, at der førers et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger. Regnskabsåret går fra 1. november – 31. oktober.

Regnskabet skal føres i en let overskuelig form, og skal foreligge i revideret stand inden den 15. november og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

8.4 Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klasser, hvor de hører hjemme.Bestyrelsen kan eventuelt vedtage kvalifikationskrav.

8.5 Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter til repræsentation i hundesagens interesse. Foreningen yder telefontilskud til bestyrelsen.

8.6 Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver. 

§ 9 Disciplinærsager

9.1 Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 10 Opløsning

10.1 Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mindst 5 medlemmer stemmer imod.

10.2 Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på to generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret.

Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling. Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg.

Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret.

10.3 Hvis lokalforeningen udmeldes eller udelukkes kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcHs logoer. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder landsforeningen.

Således vedtaget på generalforsamlingen Holbæks Civile Hundeførerforening, den 25. november 2018.